Τίτλος έργου:

Αξιοποίηση υγρών αποβλήτων για καλλιέργεια μκροφυκών και χρησιμοποίηση αυτών προς παραγωγή βιοντίζελ και συμπληρωμάτων ιχθυοτροφών

Ακρωνύμιο:

Alga4Fuel&Aqua

Κωδικός έργου:

Τ1ΕΔΚ-01580

Συντονιστής έργου:

GRINCO ABEE, Biomar AE

Alga4Fuel&Aqua

Το έργο Alga4Fuel&Aqua έχει στόχο:

Τα παγκόσμια αποθέματα πρωτογενούς ενέργειας μειώνονται συνεχώς ενώ χρήση των ορυκτών καυσίμων ως κύρια πηγή ενέργειας συντελεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Με την επιτακτική ανάγκη να βρεθούν πηγές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς, όπως αυτά που παράγονται από τα μικροφύκη, φαίνεται να είναι μία υποσχόμενη εναλλακτική.

Από την άλλη πλευρά, όσο αφορά την παραγωγή τροφής, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν δυναμικό κλάδο που εντατικοποιείται και αναπτύσσεται διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και ανάγκη αύξησης της παραγωγής ιχθυοτροφών. Τα ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα είναι σήμερα η κύρια πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών, αντίστοιχα, που χρησιμοποιούνται στα σιτηρέσια των ιχθύων. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα τους παραμένει στάσιμη εδώ και 3 δεκαετίες και το κόστος τους διαρκώς αυξάνει, ενώ παράλληλα εγείρονται έντονοι προβληματισμοί για τον περιορισμό αυτών των φυσικών πόρων που προκαλείται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Τα μικροφύκη είναι μία υποσχόμενη εναλλακτική πηγή ω-3 λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές.

την αξιοποίηση υγρών αποβλήτων (απόβλητα γλυκερόλης από την παραγωγή βιοντήζελ και εκροών από την αναερόβια επεξεργασία γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων) για ετεροτροφική καλλιέργεια μικροφυκών προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν από τη βιομηχανία για την παραγωγή (1) βιοντήζελ και (2) ιχθυοτροφών

την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς το περιβάλλον

τη σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων, παραγωγής μικροφυκών, βιοντήζελ, και ιχθυοτροφών με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία, μέσω της δημιουργίας ενός δικτύου συνεργασίας που αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση αειφορίας.

Το έργο συνάδει με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να προωθηθεί η παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενεάς και η σταδιακή μείωση βιοκαυσίμων 1ης γενεάς.

Καινοτομίες του έργου αποτελούν: (α) η κυκλική αξιοποίηση των αποβλήτων γλυκερόλη-μικροφύκη-βιοντήζελ-γλυκερόλη για παραγωγή βιοκαυσίμων 2ης γενεάς και (β) η χρήση αειφορικά και καινοτόμα παραγόμενων μικροφυκών στη διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων.

Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι επίκαιρα και λαμβάνουν υπόψη το έντονο ερευνητικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τα μικροφύκη και τις ανάγκες για την αξιοποίηση των αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας και προϊόντων-πηγές λιπών και πρωτεϊνών στη διατροφή των ιχθύων.

Τα παγκόσμια αποθέματα πρωτογενούς ενέργειας μειώνονται συνεχώς ενώ χρήση των ορυκτών καυσίμων ως κύρια πηγή ενέργειας συντελεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Με την επιτακτική ανάγκη να βρεθούν πηγές ενέργειας, φιλικές προς το περιβάλλον, τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς, όπως αυτά που παράγονται από τα μικροφύκη, φαίνεται να είναι μία υποσχόμενη εναλλακτική.

Από την άλλη πλευρά, όσο αφορά την παραγωγή τροφής, οι υδατοκαλλιέργειες αποτελούν έναν δυναμικό κλάδο που εντατικοποιείται και αναπτύσσεται διαρκώς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ολοένα α.υξανόμενη ζήτηση και ανάγκη αύξησης της παραγωγής.