Τίτλος έργου:

Ανταποδοτική Ανακύκλωση Τηγανελαίων για Παραγωγή Βιοντίζελ

Ακρωνύμιο:

Re2truvo

Κωδικός έργου:

Τ2ΕΔΚ-04570

Συντονιστής έργου:

GRINCO ABEE

έξυπνος κάδος ανακύκλωσης τηγανελαίων

Αντικείμενο του έργου είναι η πρώτη ολοκληρωμένη καινοτόμα ανάπτυξη δικτύου συλλογής τηγανελαίων από νοικοκυριά μέσω έξυπνων κάδων συλλογής τηγανελαίων προς παραγωγή αειφόρου βιοντίζελ.

Περιλαμβάνει την κατασκευή, τοποθέτηση και πιλοτική λειτουργία έξυπνων κάδων συλλογής τηγανελαίου από οικιακούς χρήστες σε Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τη συλλογή και ποιοτική ανάλυση των τηγανελαίων, τη πιλοτική παραγωγή βιοντίζελ μέσω της διεργασίας της μετεστερεοποίησης και τέλος την τεχνολογική βελτιστοποίηση των έξυπνων κάδων συλλογής.

Η τεχνολογία των Έξυπνων Κάδων Συλλογής Τηγανελαίων που θα κατασκευαστούν για το προτεινόμενο έργο, αποδεικνύεται μέσω του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με αριθμό 1009501 και τίτλο «Έξυπνος Κάδος Συλλογής Τηγανελαίου (ΕΚΣΤ)» που κατέχει η GRINCO ABEE ενώ ορισμένες από τις καινοτομίες που περιλαμβάνει είναι η αναγνώριση ποιότητας του υγρού, η αυτονομία, η αναγνώριση του χρήστη και η ατομική του επιβράβευση.

Οι στόχοι του έργου αφορούν τη:

Δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικώς Έξυπνου Κάδου Συλλογής Τηγανελαίου βασιζόμενη στη έρευνα και ανάπτυξη των τελευταίων ετών

Τη προώθηση της έρευνας/ανάπτυξης του συστήματος των έξυπνων κάδων στο επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας από TRL6 σε TRL8

Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της πρωτοπορίας της επιχείρησης σε Εθνικές και Ευρωπαϊκές αγορές στη συλλογή τηγανελαίου από νοικοκυριά, ενσωματώνοντας καινοτομίες και νέα γνώση στις υπάρχοντες δραστηριότητες

Την Αποτίμηση της συλλογής των ελαίων με Ανάλυση κύκλου ζωής από τον Ερευνητικού Φορέα ΕΚΕΤΑ (υπεργολάβος).

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των ως άνω στόχων περιλαμβάνει τη μελέτη χωροθέτησης των Έξυπνων Κάδων Συλλογής Τηγανελαίου σε συνδυασμό με την επικαιροποίηση των χαρακτηριστικών τους στη πρώτη ενότητα εργασίας. Στη συνέχεια, η δεύτερη ΕΕ περιλαμβάνει τη κατασκευή των Έξυπνων Κάδων Συλλογής Τηγανελαίου ενώ η τρίτη ΕΕ αφορά τη πιλοτική λειτουργία τους σε TRL7. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής λειτουργίας(ποιοτικά, ποσοτικά) θα οδηγήσουν σε Μελέτες Βελτιστοποίησης των Έξυπνων Κάδων Συλλογής Τηγανελαίου στην ΕΕ4 ώστε να οδηγηθούμε σε TRL8 ενώ με τη βοήθεια του ΕΚΕΤΑ θα αποτιμηθεί η Ανάλυση Κύκλου Ζωής των συστημάτων αυτών στην ΕΕ5. Τέλος, η ΕΕ6 περιλαμβάνει την επικύρωση/κατοχύρωση του συστήματος των ΕΚΣΤ στο νέο TRL8 ενώ παράλληλα η ΕΕ7 αφορά τη συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις.

Με την ολοκλήρωση του έργου η GRINCO ΑΒΕΕ αναμένεται να επεκτείνει τις παραγωγικές και εμπορικές της δραστηριότητες για τη παραγωγή προηγμένων βιοκαυσίμων μέσω της εξασφάλισης της πλέον αειφόρας πρώτης ύλης, αυξάνοντας τις εξαγωγικές της επιδόσεις και ως συνέπεια την ανταγωνιστικότητά της.

Ειδικότερα, η στόχευση σε ανεκμετάλλευτες πρώτες ύλες όπως τα τηγανέλαια από τους οικιακούς χρήστες, πέραν του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους, θα συμβάλλει στην εφαρμογή νέων Ευρωπαϊκών πολιτικών περί κυκλικής οικονομίας και στη διατήρηση των πόρων εντός της τοπικής οικονομίας.

Επιπλέον το έργο αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της συνέργειας μεταξύ της βιομηχανίας και ερευνητικού φορέα με απώτερο στόχο τη κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής αγοράς επιτρέποντας την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή οδηγία RED για την αντικατάσταση 10% όλων των καυσίμων μεταφορών από βιοκαύσιμα.

re2truvo-xrimatodotisi