φωτοβολταϊκό πάρκο
solar panel

φωτοβολταϊκό πάρκο

Η GRINCO άρρηκτα συνδεδεμένη με τη προστασία του περιβάλλοντος διαθέτει στη περιφέρεια Θεσσαλίας φωτοβολταικό πάρκο δυναμικότητας 1ΜW και συγκαταλέγεται στους πρώτους παραγωγούς ενέργειας στη χώρα μας μέσω της εν λόγω τεχνολογίας.