Τίτλος έργου:

Αναβάθμιση Ζωικών Λιπών για τη παραγωγή Βιοκαυσίμων Υψηλών Προδιαγραφών

Ακρωνύμιο:

FatFuel

Κωδικός έργου:

Τ1ΕΔΚ-02346

Συντονιστής έργου:

GRINCO ABEE

FatFuel

Η εξάντληση των ορυκτών αποθεμάτων αλλά και η συνεπακόλουθη κλιματική αλλαγή έχει ωθήσει την επιχειρηματική κοινότητα να αναζητήσει νέα προϊόντα που βασίζονται σε υπολειμματικές πρώτες ύλες.

Ο τομέας των βιοκαυσίμων, συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις, καθώς το βιοντίζελ FAME (Fatty Acid Methyl Esters), είναι το μοναδικό βιοκαύσιμο που παράγεται στην Ελλάδα, μέσω τεχνολογίας που αξιοποιεί ενεργειακές καλλιέργειες.

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί σοβαρές ανησυχίες για τη διαδικασία υποκατάστασης γεωργικών εκμεταλλεύσεων που προορίζονται για παραγωγή τροφίμων προς παραγωγή καυσίμων. Κατά συνέπεια, η αναζήτηση νέων τεχνολογιών παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένες σε υπολειμματική βιομάζα αποτελεί την κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία της παρούσας πρότασης βιομηχανικής έρευνας.

Το προτεινόμενο έργο αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ερευνητικού πλάνου διερεύνησης των προοπτικών αξιοποίησης προβληματικών αποβλήτων προς παραγωγή νέων βιοκαυσίμων υψηλών προδιαγραφών.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα διερευνήσει τις προοπτικές αξιοποίησης ζωικών λιπών ως τροφοδοσία παραγωγής νέων βιοκαυσίμων μέσω δύο τεχνολογιών, της μετεστεροποίησης και της καταλυτικής υδρογόνωσης με στόχο:

την αξιοποίηση υπολειμματικής υγρής βιομάζας προς παραγωγή νέων βιοκαυσίμων

την ποιοτική εξέλιξη των προϊόντων (βιοκαυσίμων) της GRINCO

την ασφαλή και αποτελεσματική εισαγωγή νέων και βελτιωμένων προϊόντων (εναλλακτική βενζίνη και εναλλακτική κηροζίνη) στην υπάρχουσα εγχώρια αγορά

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της πρωτοπορίας της επιχείρησης σε νέες αγορές εντός και εκτός της ΕΕ

Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει μελέτη κλιμάκωσης των διερευνώμενων τεχνολογιών καθώς και τεχνο-οικονομική μελέτη της εμπορικής εκμετάλλευσής τους με την προοπτική να ενταχθεί η βέλτιστη τεχνολογία στις παραγωγικές διεργασίες της επιχείρησης και να δημιουργηθούν νέοι άξονες εμπορικής δραστηριοποίησης.

Απώτερο στόχο του έργου αποτελεί και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδράσεων των εξεταζόμενων τεχνολογικών διεργασιών παραγωγής νέων βιοκαυσίμων (με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο, μηδενική επίδραση στην ανάπτυξη μικροβιακών μολύνσεων, κ.λπ.), η σύγκριση των οποίων θα αναδείξει τη βέλτιστη τεχνολογία από πλευράς αειφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει δράσεις βιομηχανικής έρευνας και φιλοδοξεί να απαντήσει στις ανακύπτουσες τεχνολογικές προκλήσεις αναζήτησης νέων αειφόρων πηγών ενέργειας.