Τίτλος έργου:

Καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής προηγμένων βιοκαύσιμων και χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων

Ακρωνύμιο:

AgroFUCHEr

Κωδικός έργου:

Τ2ΕΔΚ-02729

Συντονιστής έργου:

GRINCO ABEE

agrofucher

Το προτεινόμενο έργο, με τίτλο: «Καινοτόμα τεχνολογία παραγωγής προηγμένων βιοκαύσιμων και χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από την αξιοποίηση αγροτικών υπολειμμάτων – AgroFUCHEr», θα υλοποιηθεί από την εταιρεία GRINCO AEBE, που δραστηριοποιείται στον τομέα των βιοκαυσίμων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του Ερευνητικού Φορέα, ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, υπεργολάβου στο έργο.

H μείωση των ορυκτών αποθεμάτων πετρελαίου, οι κυμαινόμενες τιμές του, αλλά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση του, οδήγησαν στην ταχύτατη ανάπτυξη των βιομηχανιών παραγωγής βιοκαυσίμων, με το βιοντίζελ να εμφανίζεται ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη βιομηχανία παγκοσμίως.

Σε διεθνές επίπεδο, τα μόνα αναγνωρισμένα υγρά βιοκαύσιμα, που έχουν σήμερα δυνατότητα εμπορικής εφαρμογής, προς αντικατάσταση της βενζίνης και του ντίζελ, είναι η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ (FAME), αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, το βιοντίζελ, είναι το μοναδικό βιοκαύσιμο που παράγεται μέσω της τεχνολογίας μετεστεροποίησης φυτικών ελαίων, ενεργειακών, κατά βάση, καλλιεργειών. Η ανάπτυξη, ωστόσο, του τομέα παραγωγής βιοκαυσίμων περιορίζεται από το υψηλό κόστος των πρώτων υλών, που συνιστά περισσότερο από το 88% του συνολικού κόστους, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της αλλαγής χρήσης γης προς παραγωγή καυσίμων. Κατά συνέπεια, η στροφή σε νέες καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων από υπολειμματική βιομάζα αποτελεί επιχειρηματικό κίνητρο τεχνολογικής ανάπτυξης του εν λόγω βιομηχανικού κλάδου.

To τεχνικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου αφορά την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνολογίας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων και χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από ανανεώσιμες πρώτες ύλες και συγκεκριμένα από υπολειμματική αγροτική βιομάζα, μέσω σύγχρονων θερμοχημικών διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αειφορίας της GRINCO AEBE αλλά και την μείωση των εκπομπών και την ενίσχυση της αειφορίας και βιωσιμότητας στις χερσαίες και εναέριες μεταφορές.

Συγκεκριμένα, το τεχνικά διαθέσιμο δυναμικό της υπολειμματικής βιομάζας, στην Ελλάδα, ανέρχεται σε ~4.9ΜΤ ξηρής ουσίας/έτος, που αντιστοιχεί σε ενεργειακό δυναμικό ~99 PJ/έτος (~27.7 TWh), βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 2009 (KAΠE, 2013)4. Ειδικότερα, στο νομό Λαρίσης, έδρα της GRINCO ΑΕBE, το δυναμικό κυμαίνεται μεταξύ 350-450 χιλιάδες τόνους ξηρής ουσίας/έτος.

O νομός κατέχει την υψηλότερη, από άποψη διαθεσιμότητας υπολειμματικής βιομάζας, θέση, μεταξύ των νομών της Ελλάδος, ενώ η ίδια η εταιρεία, επίσης, διαθέτει αυτή τη στιγμή στο νομό περίπου 10.000 συμβολαιοποιημένα στρέμματα καλλιέργειας ηλιάνθου και ελαιοκράμβης, τα υπολείμματα των οποίων παραμένουν αναξιοποίητα στα χωράφια.

Tο προτεινόμενο τεχνολογικό σχήμα, λοιπόν, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και πιλοτική επίδειξη της τεχνολογίας παραγωγής προηγμένων βιοκαυσίμων (εναλλακτικού ντίζελ, βενζίνης και κηροζίνης) από λιγνοκυτταρινούχο βιομάζα, μέσω του συνδυασμού των θερμοχημικών τεχνολογιών της υδροθερμικής υγροποίησης και καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας, και την τεχνολογική και περιβαλλοντική αξιολόγηση της τεχνολογίας.

Η ακατέργαστη γλυκερίνη της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ θα χρησιμοποιηθεί ως συν-τροφοδοσία, ανανεώσιμου διαλύτη, για την βελτίωση της απόδοσης και ποιότητας βιο-ελαίου από την διεργασία υδροθερμικής υγροποίησης.